فایل word اثر بخشي آموزش اصلاح سبک زندگي بر علايم رواني و کنترل ميزان قند خون در بيماران ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش اصلاح سبک زندگي بر علايم رواني و کنترل ميزان قند خون در بيماران ديابتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش اصلاح سبک زندگی بر علایم روانی و کنترل میزان قند خون در بیماراندیابتی بوده است. طرح مطالعه یک پژوهش که به شیوه ی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعهآماری پژوهش کلیه بیماران دیابتی شهر بابل بودند که تعداد 30 نفر از آنها برای شرکت در برنامه اصلاح سبک زندگیانتخاب گردیده و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار داده شدند. در گروه آزمایش جلسات آموزشیسبک زندگی سالم در بر گیرنده 4 مولفه ی سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت مذهبی در قالب 6جلسه ی 90 دقیقه ای آموزش داد شد. در پژوهش حاضر از پرسشنامه ی سلامت عمومی و آزمایش سنجش قند خونبه منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری آزمون شدند.نتایج پژوهش نشان داد بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد. در حالی کهدر میزان قند خون بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج پژوهش به طور کلی از تاثیر اصلاح سبک زندگیبر وضعیت روانشناختی بیماران دیابتی حمایت می کند.

لینک کمکی