فایل word آموزش روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در بهبود عملکرد رفتاري فرزندانشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در بهبود عملکرد رفتاري فرزندانشان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی آموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی در بهبودعملکرد رفتاری فرزندانشان بوده است. طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح نیمه آزمایشی است، این طرح از نوعطرح های با گروه آزمایش و کنترل، همراه با پیش آزمون و پس آزمون میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهمادران کودکانی بود که برای درمان اختلال کاستی توجه/بیش فعالی فرزندانشان در استان البرز به مرکز مشاوره و خدماتروانشناسی گلشن در سال 1395 بود. تعداد 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) قرارگرفتند. برای انجام پژوهش ابتدا در شرایط یکسان از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه عملکرد رفتاری کودکان ویژهوالدین پیش آزمون به عمل آمد و سپس مادران گروه آزمایش تحت آموزش 9 جلسه ای آموزش روشهای اصلاح رفتار قرارگرفتند. پس از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش از هر دو گروه در شرایط یکسان پس آزمون به عمل آمد. برایتجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کووایانس تکمتغیره (آنکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستیتوجه/بیش فعالی در بهبود عملکرد رفتاری فرزندانشان موثر است. میتوان گفت که با توجه به اثربخشی آموزش روشهایاصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی میتوان از آن در جهت بهبود عملکرد رفتاریفرزندانشان استفاده کرد.

لینک کمکی