فایل word آسيب شناسي زندگي والدين کودکان استثنايي بر اساس ديدگاه خود والدين در شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي زندگي والدين کودکان استثنايي بر اساس ديدگاه خود والدين در شهر يزد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل آسیب های زندگی خانواده های کودکان استثنایی مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است.روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از رویکرد زمینه ای انجام شده است. 30 خانواده با روش نمونه گیری هدفمندبه اشباع MAXQDA10 بررسی شدند و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن استفاده گردید اطلاعات گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار. یافته ها: در کدگذاری باز 38 کد اولیه به دست آمد در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 10 دسته موضوعی قرار دادهشدند، در مرحله سوم با کدگذاری انتخابی، آسیبشناسی زندگی خانواده ها به عنوان متغیر مرکزی یا اصلی شناخته شد.نتیجه گیری: آگاهی از حوزه ها و زمینه ها و ملاک ها یا آسیب شناسی زندگی خانواده ها می تواند به مشاوران و درمانگران خانواده،خانواده های دیگر و تمامی خدمات یاورانه کمک نماید تا از آسیب ها آگاه شوند و درنتیجه از این معیارها برای شناخت و کاهشآسیب ها و سلامت هرچه بیشتر خانواده ها استفاده نمایند.

لینک کمکی