فایل word هنر تذهيب زينت بخش قرآن ها(بررسي تذهيب هاي قرآني عصر تيموري محفوظ در موزه آستانه مقدسه قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هنر تذهيب زينت بخش قرآن ها(بررسي تذهيب هاي قرآني عصر تيموري محفوظ در موزه آستانه مقدسه قم) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تذهیب بعد از خوشنوسی یکی از شاخص ترین هنرهای وابسته به کتاب آرایی می باشد که از جایگاه مهمی در هنرهای اسلامی برخوردار است. تذهبی در نسخ مربوط به کتب دینی بویژه کتاب مقدس قرآن، یکی از عناصر تزیینی و زینت بخش در قرآن ارایی محسوب می شود که از همان ابتدای کتابت قرآن مورد توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفته است این هنر تزیینی کاربردی در طول اعصار مختلف رو به رشد و تکامل بوده که تذهیب های قرآنی عصر تیموری را می توان از متعالی ت رین نسخ تزیینی دانست که قابل تمیز از ادوار پیشین و پسین خود است نمونه های محفوظ در موزه آستانه مقدسه قم نیز جزء ذخایر با ارزشمندی است که تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. لذا مقاله حاضر، برآن است تا به شناخت و معرفی آرایه های تذهیب در نمونه های تیموری موزه نام برده بپردازد و با تجزیه و تحلیل صفحه آرایی، تناسبات صفحه و ترکیب بندی عناصر تزیینی نمونه های انتخابی را طبقه بندی نماید. روش بررسی پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای، اسنادی و به صورت میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سه نمونه از قرآن ها تشکیل می دهد براساس یافته های تحقیق، آرای های قرآنی همچون سرلوح، سرسوره نشان ایات، در نمونه های بررسی شده موجود می باشد، این عناصر بصری در تلفیق با نقوش تزیینی همچون اسلیمی، ختایی، نقوش هندسی، انواع جدول کشی و غیره زینت بخش هنر تذهیب بوده است و دارای صفحه آرایی هایی با تناسبات طلایی است. اهداف مقاله: 1. بررس و معرفی نمونه های انتخابی از قرآن ها مذهب عصر تیموری محفوظ در موزه استانه مقدسه قم 2. شناسایی و تحلیل عناصر تزیینی با هدف دسته بندی ویژگی و الگوهای مشخص از نمونه های مورد نظر سولات مقاله: 1. چه آرای های بصری و عناصر تزیینی تذهیب در قرآن های مذهب موزه استانه مقدسه قم وجود دارد 2. عناصر تزیینی به کار رفته در تذهیب های قرآنی منتخب دارای چه ویژگی هایی می باشد

لینک کمکی