فایل word عوامل فرهنگي موثر بر تغييرات نقش مايه هاي انساني در پارچه هاي صفوي و مکتب اول قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل فرهنگي موثر بر تغييرات نقش مايه هاي انساني در پارچه هاي صفوي و مکتب اول قاجار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پیکرنگاری روی پارچه ها که از دوران گذشته تا اوایل صفوی در ایران به انحاء گوناگون رواج داشته و در زمان شاه عباس به اوج خود رسید، در مکتب نخست قاجار به شیوه صفویان ادامه یافت. نقش انسانی به صورت کالبدی رسمی یا غیررسمی روی پارچه نقش بسته و تاثیرات نقوش روی پارچه و سایر هنرها در شیوه اجرا و مضمون مشهود است.تغییرات نقش پردازی در نوع چهره پردازی (آرمانی و غیرآرمانی) و در شکل اندامی (ترسیم شکل کلی اندام بنا بر زیباشناسی زمانه و نوع لباس رایج عصر و ترکیب فیگور بسته به قراردادها) مشاهده می شود. نتایج گواه آن است که عوامل فرهنگی موثر شامل عوامل داخلی (دین و تاثیر نگارگری و ادبیات) و عوامل خارجی (حضور سیاحان، تاثیرات فلسفه غربی، تاثیر هنرمندان دیگر کشورها و حمایت های درباری) است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و بنابر اسناد معتبر تاریخی به ارزیابی و تطبیق داده ها پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی (مکتوب و تصویری در موزه ها) است.اهداف پژوهش:* تبیین کیفی تغییرات نقش مایه های انسانی در پارچهه ای دوران مذکور.* تاثیر عوامل فرهنگی بر چگونگی این تغییر نقش مایه انسانی در این دوره.سوالات پژوهش:* تغییرات شاخص نقش مایه های انسانی در پارچه های صفوی و قاجار چیست * عوامل فرهنگی موثر بر ایجاد این تغییرات کدام است

لینک کمکی