فایل word بررسي نقوش تزييني معماري بنا در نگاره زاده شدن رستم از شاهنامه شاملو 1008 ه.ق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقوش تزييني معماري بنا در نگاره زاده شدن رستم از شاهنامه شاملو 1008 ه.ق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شاهنامه شاملو نسخه خطی نفیسی است به یادگار مانده از دوره صفوی که در 27 رمضان 1008 ه.ق به سفارش حسین خان شاملو در دارالسلطنه هرات صورت انجام پذیرفته است. این نسخه اکنون در کتابخانه کاخموزه نیاوران نگهداری می شود. نامگذاری این اثر طی ارایه مقاله ای در مجله هنرهای زیبا (دوره 18 ، شماره 4، زمستان 94 ) به قلم عبدالمجید حسینی راد انجام شده است. سلامت نسخه مذکور راه را برای دوستداران هنر دوره صفوی جهت انجام مطالعات فراوان در باب نسخه شناسی و نگارگری هموار نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عناصر تزیینی معماری در نگاره زاده شدن رستم در شاهنامه شاملو می باشد. اساس انجام پژوهش بر روش توصیفی- تحلیلی همراه با تفسیر داده ها، تصاویر و تطبیق آنها استوار است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مشاهده نسخه و عکاسی از آن توسط پژوهشگر با مراجعه به کتابخانه کاخ موزه نیاوران انجام شده است. در تجزیه وتحلیل نگاره ها از روش استقرای علمی استفادهشده؛ بدین معنا که با کنار هم قرار دادن اطلاعات جزیی، نتایج کلی تر حاصل گشته است.به کمک تحلیل داده های به دست آمده مشخص شد که پیوندی آشکار میان عناصر تزیینی معماری در بناهای دوره صفوی و عناصر تزیینی بکار گرفته شده در نگاره مورد بحث پژوهش وجود دارد. با توجه به ناشناخته بودن این نسخه نفیس نسبت به آثار مشابه هم دوره خود، میتوان ادعا کرد که تاکنون طرح تحقیقاتی با این مضمون بروی نگاره های این نسخه تعریف نشده است و همین نکته ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را مشخص می نماید. اهداف پژوهش: * بررسی عناصر تزیینی نگاره زاده شدن رستم در شاهنامه شاملو.* تعیین ارتباط عناصر تزیینی معماری دوره صفوی با نگاره مورد بحث.سوالات پژوهش:* نقوش تزیینی نگاره زاده شدن رستم دارای کدام ویژگی است * آیا ارتباطی بین نقوش معماری دوره صفویه و نقوش این نگاره وجود دارد

لینک کمکی