فایل word نگاشت نهادي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش کشاورزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاشت نهادي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش کشاورزي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر، فایل word نگاشت نهادي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش کشاورزي ايران می باشد. این تحقیق ازنظر دیدمان، در قالب روش آمیخته توصیفی- تحلیلی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. در دو بخش از تحقیق از فاز کیفی استفاده شد. در بخش اول فاز کیفی، با استفاده از مصاحبه های نیمهساختار با اعضای کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی، به استخراج کدهای بروزیابنده اقدام گردید. پس از مفهوم سازی داده های حاصل از بخش اول کیفی اقدام به تلفیق کدهای حاصل از آن با کدهای حاصل از مرور ادبیاتی (کدهای پیش ساخته) در قالب پرسشنامه گردیده و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم به تایید روایی همگرا و پایایی ترکیبی گویه ها پرداخته شد. در نهایت در بخش کمی با استفاده از روش پیمایشی اقدام به تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها گردید. بخش دوم فاز کیفی تحقیق، مشتمل بر تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین بالادستی بود. در نهایت پس از تعیین شکاف کارکردی نهادهای سخت و نرم نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاروزی، به ارایه راهکارهای عملیاتی برای هر کدام از نهادها پرداخته شد.

لینک کمکی