فایل word نانوذرات غير يوني حاوي اسانس پونه با هدف اثرگذاري بر رده سلولي سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نانوذرات غير يوني حاوي اسانس پونه با هدف اثرگذاري بر رده سلولي سرطان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اسانس ها مخلوطی از ترکیبات فراری هستند که به وسیله روشهای فیزیکی تهیه می شوند. اسانس های حاصل از گیاهان دارویی دارای ترکیباتی با خواص ضدمیکروبی، ضدسرطانی، آنتی اکسیدانی هستند اما این ترکیبات ناپایدار بوده و حلالیت کمی دارند بنابراین می توان با محصورسازی آنها درون حامل های دارویی همچون نیوزوم، پایداری و حلالیتشان را افزایش داد. نیوزوم ها حامل هایی هستند که از خودتجمعی سورفکتانت های غیریونی در محیط آبی تشکیل می شوند. استفاده از آنها به عنوان حاملین دارو، باعث افزایش اثرات درمانیو کاهش عوارض جانبی می شود. هدف: هدف از انجام این تحقیق، بهینه سازی فرمول ساخت نانونیوزوم حاوی اسانس پونه است. روشکار: اسانس گیاه پونه به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه شد. نیوزوم از طریق استفاده از روش فیلم نازک لیپیدی تهیه شد و سپس نانوذره سنتز شده از نظر اندازه، پتانسیل زتا و رهایش مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که نیوزوم های حاوی اسانس پونه به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روش فیلم نازک لیپیدی تهیه شد. نتایج نشان دادند که پارامتر نوع سورفکتانت غیریونی تاثیر زیادی در محصورسازی دارد. درصد محصور سازی فرمول بهینه، 3/46±74/31 درصد است. اندازه نانوذرات و پتانسیل زتا به ترتیب 46/16 nm و 38/74- بود.

لینک کمکی