فایل word سنتز و بررسي رفتار رهايش کود از هيدروژل نانو کامپوزيتي سبوس ذرت گرافت آکريليک اسيد کوپليمر - آکريل آميد/ مونت موريلونيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتز و بررسي رفتار رهايش کود از هيدروژل نانو کامپوزيتي سبوس ذرت گرافت آکريليک اسيد کوپليمر - آکريل آميد/ مونت موريلونيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هیدروژل سوپر جاذب نانوکامپوزیتی حاویکود بر پایه سبوس ذرت maize bran و MB، آکریلیک اسید AA و آکریل آمید Aam در محلول آبی متشکل از مونت موریلونیت MMT و ترکیب کود ازته NPK سنتز گردید. نتایج حاصل از آنالیز FTIR نشان داد که گروه هیدروکسیل مولکول های نشاسته موجود در ترکیب سبوس ذرت با مونومرهای پایه آکریلاتی در واکنش گرافت شدن شرکت کرده است نتایج حاصل از انالیزهای میزان جذب آب نشان داد که افزودن مونت موریلونیت تا مقدار 10 درصد وزنی منجر به افزایش ملاحظه ظرفیت جذب اب 950g/g می شود. رفتار تورمی هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده در محلول هایی با PH مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای صورت گرفته بر روی رفتار هایش کود از هیدورژل نانوکامپوزیتی سنتز شده نشان داد که نانو لایه های خاک رس مونت موریلونیت باعث می شود که کود بارگذاری شده با الگوی رهایش آهسته ای آزاد شود. هیدروژل نانوکامپونزیتی سنتز شده زیست تخریب پذیر بوده و از هزینه تولید پایینی نیز برخوردار است. بکارگیری این محصول در کاربردهای مربوط به کشاورزی، بویژه در مناطق خشک از مزایای زیادی نظیر کاهش میزان هدر رفت کودهای شیمیایی، بهبود بهره استفاده از آب و کاهش تعداد دفعات آبیاری برخوردار است.

لینک کمکی