فایل word تهيه نانوفيبرهاي پليمري بوسيله تکنيک الکتروريسي جهت اندازه گيري باقيمانده سموم در نمونه هاي عسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهيه نانوفيبرهاي پليمري بوسيله تکنيک الکتروريسي جهت اندازه گيري باقيمانده سموم در نمونه هاي عسل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق پوشش نانوساختاری فیبرهای پلی استایرن جهت ریز استخراج فاز جامد توسط روش الکتروریسی تهیه گردید. ویژگی های سطحی فیبر توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. کارایی استخراج توسط این پوشش جدید با اندازه گیری چندین سم دیازینون، کلرپیریفوس متیل، مالاتیون، پروپارجیت، بروموپروپیلات، تترادیفون، پرمترین با گروه عاملی هایم تفاوت در نمونه عسل توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی - طیف سنج جرمی بررسی گردید. پارامترهای موثر بر استخراج مانند زمان و دمای استخراج، شرایط واجذب، سرعت تکان خوردن و قدرت یونی نمونه بررسی و بهینه گردید. تحت شرایط بهینه حد تشخیص روش برای سم های مختلف در گستره 0/1 الی 0/2 µ بود. دقت درو روز و بین روز روش توسعه یافته در شرایط بهینه در گستره 17/56% و 3/66%، 24/99%، 10/01% محاسبه گردید. ضریب همبستگی برای کلیه آنالیت های تحت مطالعه رضایت بخش بود. در نهایت روش توسعه یافته جهت آنالیز نمونه های آغشته شده عسل به سموم مختلف به کار رفت و صحت در گستره 126%- 81/44% به دست آمد.

لینک کمکی