فایل word اثر تغيير کاربري اراضي بر تغييرات قابليت هدايت الکتريکي عصاره اشباع در خاک هاي آهکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تغيير کاربري اراضي بر تغييرات قابليت هدايت الکتريکي عصاره اشباع در خاک هاي آهکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدیریت خاک نقش مهمی در کشاورزی پایدار و محیط زیست ایفا می کند. از آنجایی که تغییر کاربری اراضی تاثیر مهمی بر ویژگی های خاکی می گذارد و قابلیت هدایت الکتریکی که معیاری از شوری خاک است، یکی از ویژگی های کلیدی کیفیت خاک است پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربری اراضی بر قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در سه کاربری باغ، زراعت معمولی و زراعت یونجه انجام شد. در این تحقیق قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع به وسیله هدایت سنج الکتریکی (رودز، 1996 ) در 25 نمونه از هر یک از کاربری های مذکور اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تغییر کاربری اراضی از زراعت معمولی به باغ و زراعت یونجه به ترتیب سبب افزایش معنی دار قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک به میزان 69/12 و 37/35 درصد شد. همان گونه که نتایج نشان می دهد تغییر کاربری اراضی، عملیات کشت و کوددهی می تواند سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شود.

لینک کمکی